~singpolyma/cheogram-android

304ad9aab9f6d58ae3132f4143845ae73368e5f0 — Daniel Gultsch 5 years ago 4f12cf0
pulled translations from transifex
2 files changed, 24 insertions(+), 0 deletions(-)

M src/main/res/values-gl/strings.xml
M src/main/res/values-zh-rCN/strings.xml
M src/main/res/values-gl/strings.xml => src/main/res/values-gl/strings.xml +13 -0
@@ 77,6 77,9 @@
 <string name="sharing_files_please_wait">Compartindo ficheiros. Por favor agarde...</string>
 <string name="action_clear_history">Limpar historial</string>
 <string name="clear_conversation_history">Limpar historial de conversa</string>
 <string name="clear_histor_msg">Está segura de querer eliminar todas as mensaxes de esta conversación¿\n\n<b>Aviso:</b> Esto non eliminará as copias de esas mensaxes que están gardadas en outros dispositivos ou servidores.</string>
 <string name="delete_file_dialog">Eliminar ficheiro</string>
 <string name="delete_file_dialog_msg">Está segura de querer eliminar este ficheiro?\n\n<b>Aviso:</b> Esto non eliminará as copias de este ficheiro que están gardadas en outros dispositivos ou servidores.</string>
 <string name="also_end_conversation">Finalizar esta conversación tras o proceso</string>
 <string name="choose_presence">Escoller dispositivo</string>
 <string name="send_unencrypted_message">Enviar mensaxe non cifrada</string>


@@ 150,6 153,7 @@
 <string name="account_status_policy_violation">Violación da política</string>
 <string name="account_status_incompatible_server">Servidor incompatible</string>
 <string name="account_status_stream_error">Erro de fluxo</string>
 <string name="account_status_stream_opening_error">Fallo ao abrir o fluxo</string>
 <string name="encryption_choice_unencrypted">Non cifrado</string>
 <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
 <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>


@@ 489,6 493,8 @@
 <string name="notify_only_when_highlighted">Notificar só cando é mencionada</string>
 <string name="notify_never">Notificacións deshabilitadas</string>
 <string name="notify_paused">Notificacións pausadas</string>
 <string name="pref_picture_compression">Compresión de imaxes</string>
 <string name="pref_picture_compression_summary">Escalar e comprimir imaxes</string>
 <string name="always">Sempre</string>
 <string name="automatically">Automáticamente</string>
 <string name="battery_optimizations_enabled">Optimizacións de batería habilitadas</string>


@@ 554,6 560,7 @@
 <string name="allow">Permitir</string>
 <string name="no_permission_to_access_x">Se permiso para acceder %s</string>
 <string name="remote_server_not_found">Non se atopa o servidor remoto</string>
 <string name="remote_server_timeout">Espera do servidor remoto</string>
 <string name="unable_to_update_account">Non se puido actualizar a conta</string>
 <string name="report_jid_as_spammer">Informe de este JID como emisor de mensaxes non desexadas.</string>
 <string name="pref_delete_omemo_identities">Borrar identidades OMEMO</string>


@@ 732,4 739,10 @@
 <string name="view_media">Ver medios</string>
 <string name="media_browser">Navegador de medios</string>
 <string name="export_channel_name">Exportar historial</string>
 <string name="security_violation_not_attaching_file">Ficheiro omitido debido a transgresión da seguridade.</string>
 <string name="pref_video_compression">Calidade de vídeo</string>
 <string name="pref_video_compression_summary">Menor calidade significa ficheiros máis pequenos</string>
 <string name="video_360p">Media (360p)</string>
 <string name="video_720p">Alta (720p)</string>
 <string name="cancelled">cancelada</string>
</resources>

M src/main/res/values-zh-rCN/strings.xml => src/main/res/values-zh-rCN/strings.xml +11 -0
@@ 77,6 77,7 @@
 <string name="sharing_files_please_wait">正在分享文件,请稍候…</string>
 <string name="action_clear_history">清除历史记录</string>
 <string name="clear_conversation_history">清除会话记录</string>
 <string name="delete_file_dialog">删除文件</string>
 <string name="also_end_conversation">之后结束此会话</string>
 <string name="choose_presence">选择设备</string>
 <string name="send_unencrypted_message">发送未加密的信息</string>


@@ 150,6 151,7 @@
 <string name="account_status_policy_violation">违反政策</string>
 <string name="account_status_incompatible_server">服务器不兼容</string>
 <string name="account_status_stream_error">流错误</string>
 <string name="account_status_stream_opening_error">流打开错误</string>
 <string name="encryption_choice_unencrypted">未加密</string>
 <string name="encryption_choice_otr">OTR</string>
 <string name="encryption_choice_pgp">OpenPGP</string>


@@ 487,6 489,8 @@
 <string name="notify_only_when_highlighted">只在被提到时通知</string>
 <string name="notify_never">禁用通知</string>
 <string name="notify_paused">暂停通知</string>
 <string name="pref_picture_compression">图像压缩</string>
 <string name="pref_picture_compression_summary">调整大小并压缩图像</string>
 <string name="always">总是</string>
 <string name="automatically">自动</string>
 <string name="battery_optimizations_enabled">启用节电模式</string>


@@ 554,6 558,7 @@
 <string name="allow">允许</string>
 <string name="no_permission_to_access_x">没有访问 %s 的许可</string>
 <string name="remote_server_not_found">找不到远程服务器</string>
 <string name="remote_server_timeout">远程服务器超时</string>
 <string name="unable_to_update_account">无法更新账户</string>
 <string name="report_jid_as_spammer">报告这个 JID 发送不想要的消息。</string>
 <string name="pref_delete_omemo_identities">删除 OMEMO 身份</string>


@@ 723,4 728,10 @@
 <string name="pref_more_notification_settings">通知设置</string>
 <string name="pref_more_notification_settings_summary">重要性,声音,振动</string>
 <string name="video_compression_channel_name">视频压缩</string>
 <string name="export_channel_name">导出历史记录</string>
 <string name="pref_video_compression">视频质量</string>
 <string name="pref_video_compression_summary">画质越低意味着文件越小</string>
 <string name="video_360p">中(360p)</string>
 <string name="video_720p">高(720p)</string>
 <string name="cancelled">已取消</string>
</resources>