~singpolyma/biboumi

3c1889fbd0d7b96aae16f3479ac8aae70a7e15f7 — Florent Le Coz 8 years ago 4e32fe2
Use Catch for our test suite

`make check` is also added to compile and run the tests
Catch is fetched with cmake automatically into the build directory when needed
M CMakeLists.txt => CMakeLists.txt +19 -3
@@ 145,12 145,13 @@ if(SYSTEMD_FOUND)
 target_link_libraries(xmpp ${SYSTEMD_LIBRARIES})
endif()


#
## Tests
#
file(GLOB source_tests
 tests/*.cpp)
add_executable(test_suite EXCLUDE_FROM_ALL
 src/test.cpp)
 ${source_tests})
target_link_libraries(test_suite
 xmpplib
 xmpp


@@ 160,11 161,26 @@ target_link_libraries(test_suite
 config
 logger
 network)

if(USE_DATABASE)
 target_link_libraries(test_suite
 database)
endif()
include(ExternalProject)
ExternalProject_Add(catch
 GIT_REPOSITORY "https://github.com/philsquared/Catch.git"
 PREFIX "external"
 UPDATE_COMMAND ""
 CONFIGURE_COMMAND ""
 BUILD_COMMAND ""
 INSTALL_COMMAND ""
)
ExternalProject_Get_Property(catch SOURCE_DIR)
target_include_directories(test_suite
 PUBLIC "${SOURCE_DIR}/include/"
)
add_dependencies(test_suite catch)
add_custom_target(check COMMAND "test_suite"
 DEPENDS test_suite)

#
## Install target

M scripts/build_and_run_tests.sh => scripts/build_and_run_tests.sh +1 -1
@@ 4,4 4,4 @@ set -e -x

cmake .. $@
make -j$(nproc) biboumi test_suite
./test_suite
make -j$(nproc) check

D src/test.cpp => src/test.cpp +0 -551
@@ 1,551 0,0 @@
/**
 * Just a very simple test suite, by hand, using assert()
 */

#include <xmpp/xmpp_component.hpp>
#include <network/dns_handler.hpp>
#include <utils/timed_events.hpp>
#include <database/database.hpp>
#include <network/resolver.hpp>
#include <utils/encoding.hpp>
#include <network/poller.hpp>
#include <logger/logger.hpp>
#include <config/config.hpp>
#include <bridge/colors.hpp>
#include <utils/tolower.hpp>
#include <utils/revstr.hpp>
#include <irc/irc_user.hpp>
#include <utils/string.hpp>
#include <utils/split.hpp>
#include <utils/xdg.hpp>
#include <xmpp/jid.hpp>
#include <irc/iid.hpp>
#include <unistd.h>

#include <thread>

#undef NDEBUG
#include <assert.h>

using namespace std::chrono_literals;

static const std::string color("[35m");
static const std::string success_color("[32m");
static const std::string reset("[m");

int main()
{

 /**
  * Config
  */
 std::cout << color << "Testing config…" << reset << std::endl;
 Config::filename = "test.cfg";
 Config::file_must_exist = false;
 Config::set("coucou", "bonjour", true);
 Config::close();

 bool error = false;
 try
  {
   Config::file_must_exist = true;
   assert(Config::get("coucou", "") == "bonjour");
   assert(Config::get("does not exist", "default") == "default");
   Config::close();
  }
 catch (const std::ios::failure& e)
  {
   error = true;
  }
 assert(error == false);

 Config::set("log_level", "2");
 Config::set("log_file", "");

 std::cout << color << "Testing logging…" << reset << std::endl;
 log_debug("If you see this, the test FAILED.");
 log_info("If you see this, the test FAILED.");
 log_warning("You must see this message. And the next one too.");
 log_error("It’s not an error, don’t worry, the test passed.");


 /**
  * Timed events
  */
 std::cout << color << "Testing timed events…" << reset << std::endl;
 // No event.
 assert(TimedEventsManager::instance().get_timeout() == utils::no_timeout);
 assert(TimedEventsManager::instance().execute_expired_events() == 0);

 // Add a single event
 TimedEventsManager::instance().add_event(TimedEvent(std::chrono::steady_clock::now() + 50ms, [](){ std::cout << "Timeout expired" << std::endl; }));
 // The event should not yet be expired
 assert(TimedEventsManager::instance().get_timeout() > 0ms);
 assert(TimedEventsManager::instance().execute_expired_events() == 0);
 std::chrono::milliseconds timoute = TimedEventsManager::instance().get_timeout();
 std::cout << "Sleeping for " << timoute.count() << "ms" << std::endl;
 std::this_thread::sleep_for(timoute);

 // Event is now expired
 assert(TimedEventsManager::instance().execute_expired_events() == 1);
 assert(TimedEventsManager::instance().get_timeout() == utils::no_timeout);

 // Test canceling events
 TimedEventsManager::instance().add_event(TimedEvent(std::chrono::steady_clock::now() + 100ms, [](){ }, "un"));
 TimedEventsManager::instance().add_event(TimedEvent(std::chrono::steady_clock::now() + 200ms, [](){ }, "deux"));
 TimedEventsManager::instance().add_event(TimedEvent(std::chrono::steady_clock::now() + 300ms, [](){ }, "deux"));
 assert(TimedEventsManager::instance().get_timeout() > 0ms);
 assert(TimedEventsManager::instance().size() == 3);
 assert(TimedEventsManager::instance().cancel("un") == 1);
 assert(TimedEventsManager::instance().size() == 2);
 assert(TimedEventsManager::instance().cancel("deux") == 2);
 assert(TimedEventsManager::instance().get_timeout() == utils::no_timeout);

 /**
  * Encoding
  */
 std::cout << color << "Testing encoding…" << reset << std::endl;
 const char* valid = "C̡͔͕̩͙̽ͫ̈́ͥ̿̆ͧ̚r̸̩̘͍̻͖̆͆͛͊̉̕͡o͇͈̳̤̱̊̈͢q̻͍̦̮͕ͥͬͬ̽ͭ͌̾ͅǔ͉͕͇͚̙͉̭͉̇̽ȇ͈̮̼͍͔ͣ͊͞͝ͅ ͫ̾ͪ̓ͥ̆̋̔҉̢̦̠͈͔̖̲̯̦ụ̶̯͐̃̋ͮ͆͝n̬̱̭͇̻̱̰̖̤̏͛̏̿̑͟ë́͐҉̸̥̪͕̹̻̙͉̰ ̹̼̱̦̥ͩ͑̈́͑͝ͅt͍̥͈̹̝ͣ̃̔̈̔ͧ̕͝ḙ̸̖̟̙͙ͪ͢ų̯̞̼̲͓̻̞͛̃̀́b̮̰̗̩̰̊̆͗̾̎̆ͯ͌͝.̗̙͎̦ͫ̈́ͥ͌̈̓ͬ";
 assert(utils::is_valid_utf8(valid));
 const char* invalid = "\xF0\x0F";
 assert(utils::is_valid_utf8(invalid) == false);
 const char* invalid2 = "\xFE\xFE\xFF\xFF";
 assert(utils::is_valid_utf8(invalid2) == false);

 std::string in = "Biboumi ╯°□°)╯︵ ┻━┻";
 std::cout << in << std::endl;
 assert(utils::is_valid_utf8(in.c_str()) == true);
 std::string res = utils::convert_to_utf8(in, "UTF-8");
 assert(utils::is_valid_utf8(res.c_str()) == true && res == in);

 std::string original_utf8("couc¥ou");
 std::string original_latin1("couc\xa5ou");

 // When converting back to utf-8
 std::string from_latin1 = utils::convert_to_utf8(original_latin1.c_str(), "ISO-8859-1");
 assert(from_latin1 == original_utf8);

 // Check the behaviour when the decoding fails (here because we provide a
 // wrong charset)
 std::string from_ascii = utils::convert_to_utf8(original_latin1, "US-ASCII");
 assert(from_ascii == "couc�ou");
 std::cout << from_ascii << std::endl;

 std::string without_ctrl_char("𤭢€¢$");
 assert(utils::remove_invalid_xml_chars(without_ctrl_char) == without_ctrl_char);
 assert(utils::remove_invalid_xml_chars(in) == in);
 assert(utils::remove_invalid_xml_chars("\acouco\u0008u\uFFFEt\uFFFFe\r\n♥") == "coucoute\r\n♥");

 /**
  * Id generation
  */
 std::cout << color << "Testing id generation…" << reset << std::endl;
 const std::string first_uuid = XmppComponent::next_id();
 const std::string second_uuid = XmppComponent::next_id();
 std::cout << first_uuid << std::endl;
 std::cout << second_uuid << std::endl;
 assert(first_uuid.size() == 36);
 assert(second_uuid.size() == 36);
 assert(first_uuid != second_uuid);

 /**
  * Utils
  */
 std::cout << color << "Testing utils…" << reset << std::endl;
 std::vector<std::string> splitted = utils::split("a::a", ':', false);
 assert(splitted.size() == 2);
 splitted = utils::split("a::a", ':', true);
 assert(splitted.size() == 3);
 assert(splitted[0] == "a");
 assert(splitted[1] == "");
 assert(splitted[2] == "a");
 splitted = utils::split("\na", '\n', true);
 assert(splitted.size() == 2);
 assert(splitted[0] == "");
 assert(splitted[1] == "a");

 const std::string lowercase = utils::tolower("CoUcOu LeS CoPaiNs ♥");
 std::cout << lowercase << std::endl;
 assert(lowercase == "coucou les copains ♥");

 const std::string ltr = "coucou";
 assert(utils::revstr(ltr) == "uocuoc");

 assert(to_bool("true"));
 assert(!to_bool("trou"));
 assert(to_bool("1"));
 assert(!to_bool("0"));
 assert(!to_bool("-1"));
 assert(!to_bool("false"));

 /**
  * XML parsing
  */
 std::cout << color << "Testing XML parsing…" << reset << std::endl;
 XmppParser xml;
 const std::string doc = "<stream xmlns='stream_ns'><stanza b='c'>inner<child1><grandchild/></child1><child2 xmlns='child2_ns'/>tail</stanza></stream>";
 auto check_stanza = [](const Stanza& stanza)
  {
   assert(stanza.get_name() == "stanza");
   assert(stanza.get_tag("xmlns") == "stream_ns");
   assert(stanza.get_tag("b") == "c");
   assert(stanza.get_inner() == "inner");
   assert(stanza.get_tail() == "");
   assert(stanza.get_child("child1", "stream_ns") != nullptr);
   assert(stanza.get_child("child2", "stream_ns") == nullptr);
   assert(stanza.get_child("child2", "child2_ns") != nullptr);
   assert(stanza.get_child("child2", "child2_ns")->get_tail() == "tail");
  };
 xml.add_stanza_callback([check_stanza](const Stanza& stanza)
   {
    std::cout << stanza.to_string() << std::endl;
    check_stanza(stanza);
    // Do the same checks on a copy of that stanza.
    Stanza copy(stanza);
    check_stanza(copy);
   });
 xml.feed(doc.data(), doc.size(), true);

 const std::string doc2 = "<stream xmlns='s'><stanza>coucou\r\n\a</stanza></stream>";
 xml.add_stanza_callback([](const Stanza& stanza)
   {
    std::cout << stanza.to_string() << std::endl;
    assert(stanza.get_inner() == "coucou\r\n");
   });
 xml.feed(doc2.data(), doc.size(), true);

 /**
  * XML escape/escape
  */
 std::cout << color << "Testing XML escaping…" << reset << std::endl;
 const std::string unescaped = "'coucou'<cc>/&\"gaga\"";
 assert(xml_escape(unescaped) == "&apos;coucou&apos;&lt;cc&gt;/&amp;&quot;gaga&quot;");
 assert(xml_unescape(xml_escape(unescaped)) == unescaped);

 /**
  * Irc user parsing
  */
 const std::map<char, char> prefixes{{'!', 'a'}, {'@', 'o'}};

 IrcUser user1("!nick!~some@host.bla", prefixes);
 assert(user1.nick == "nick");
 assert(user1.host == "~some@host.bla");
 assert(user1.modes.size() == 1);
 assert(user1.modes.find('a') != user1.modes.end());
 IrcUser user2("coucou!~other@host.bla", prefixes);
 assert(user2.nick == "coucou");
 assert(user2.host == "~other@host.bla");
 assert(user2.modes.empty());
 assert(user2.modes.find('a') == user2.modes.end());

 /**
  * Colors conversion
  */
 std::cout << color << "Testing IRC colors conversion…" << reset << std::endl;
 std::unique_ptr<XmlNode> xhtml;
 std::string cleaned_up;

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("bold");
 std::cout << xhtml->to_string() << std::endl;
 assert(xhtml && xhtml->to_string() == "<body xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'><span style='font-weight:bold;'>bold</span></body>");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) =
  irc_format_to_xhtmlim("normalboldunder-and-boldbold normal"
             "5red,5default-on-red10,2cyan-on-blue");
 assert(xhtml);
 assert(xhtml->to_string() == "<body xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>normal<span style='font-weight:bold;'>bold</span><span style='font-weight:bold;text-decoration:underline;'>under-and-bold</span><span style='font-weight:bold;'>bold</span> normal<span style='color:red;'>red</span><span style='background-color:red;'>default-on-red</span><span style='color:cyan;background-color:blue;'>cyan-on-blue</span></body>");
 assert(cleaned_up == "normalboldunder-and-boldbold normalreddefault-on-redcyan-on-blue");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("normal");
 assert(!xhtml && cleaned_up == "normal");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("");
 assert(xhtml && !xhtml->has_children() && cleaned_up.empty());

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim(",a");
 assert(xhtml && !xhtml->has_children() && cleaned_up == "a");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim(",");
 assert(xhtml && !xhtml->has_children() && cleaned_up.empty());

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("[\x1D13dolphin-emu/dolphin\x1D] 03foo commented on #283 (Add support for the guide button to XInput): 02http://example.com");
 assert(xhtml->to_string() == "<body xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>[<span style='font-style:italic;'/><span style='font-style:italic;color:lightmagenta;'>dolphin-emu/dolphin</span><span style='color:lightmagenta;'>] </span><span style='color:green;'>foo</span> commented on #283 (Add support for the guide button to XInput): <span style='text-decoration:underline;'/><span style='text-decoration:underline;color:blue;'>http://example.com</span><span style='text-decoration:underline;'/></body>");
 assert(cleaned_up == "[dolphin-emu/dolphin] foo commented on #283 (Add support for the guide button to XInput): http://example.com");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("0e46ab by 03Pierre Dindon [090|091|040] 02http://example.net/Ojrh4P media: avoid pop-in effect when loading thumbnails by specifying an explicit size");
 assert(cleaned_up == "0e46ab by Pierre Dindon [0|1|0] http://example.net/Ojrh4P media: avoid pop-in effect when loading thumbnails by specifying an explicit size");
 assert(xhtml->to_string() == "<body xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>0e46ab by <span style='color:green;'>Pierre Dindon</span> [<span style='color:lightgreen;'>0</span>|<span style='color:lightgreen;'>1</span>|<span style='color:indianred;'>0</span>] <span style='text-decoration:underline;'/><span style='text-decoration:underline;color:blue;'>http://example.net/Ojrh4P</span><span style='text-decoration:underline;'/> media: avoid pop-in effect when loading thumbnails by specifying an explicit size</body>");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("test\ncoucou");
 assert(cleaned_up == "test\ncoucou");
 assert(xhtml->to_string() == "<body xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>test<br/>coucou</body>");

 /**
  * JID parsing
  */
 std::cout << color << "Testing JID parsing…" << reset << std::endl;
 // Full JID
 Jid jid1("♥@ツ.coucou/coucou@coucou/coucou");
 std::cout << jid1.local << "@" << jid1.domain << "/" << jid1.resource << std::endl;
 assert(jid1.local == "♥");
 assert(jid1.domain == "ツ.coucou");
 assert(jid1.resource == "coucou@coucou/coucou");

 // Domain and resource
 Jid jid2("ツ.coucou/coucou@coucou/coucou");
 std::cout << jid2.local << "@" << jid2.domain << "/" << jid2.resource << std::endl;
 assert(jid2.local == "");
 assert(jid2.domain == "ツ.coucou");
 assert(jid2.resource == "coucou@coucou/coucou");

 // Jidprep
 const std::string badjid("~zigougou™@EpiK-7D9D1FDE.poez.io/Boujour/coucou/slt™");
 const std::string correctjid = jidprep(badjid);
 std::cout << correctjid << std::endl;
#ifdef LIBIDN_FOUND
 assert(correctjid == "~zigougoutm@epik-7d9d1fde.poez.io/Boujour/coucou/sltTM");
 // Check that the cache does not break things when we prep the same string
 // multiple times
 assert(jidprep(badjid) == "~zigougoutm@epik-7d9d1fde.poez.io/Boujour/coucou/sltTM");
 assert(jidprep(badjid) == "~zigougoutm@epik-7d9d1fde.poez.io/Boujour/coucou/sltTM");

 const std::string badjid2("Zigougou@poez.io");
 const std::string correctjid2 = jidprep(badjid2);
 std::cout << correctjid2 << std::endl;
 assert(correctjid2 == "zigougou@poez.io");

 const std::string crappy("~Bisous@7ea8beb1:c5fd2849:da9a048e:ip");
 const std::string fixed_crappy = jidprep(crappy);
 std::cout << fixed_crappy << std::endl;
 assert(fixed_crappy == "~bisous@7ea8beb1-c5fd2849-da9a048e-ip");
#else // Without libidn, jidprep always returns an empty string
 assert(jidprep(badjid) == "");
#endif

 /**
  * IID parsing
  */
 {
  std::cout << color << "Testing IID parsing…" << reset << std::endl;
  Iid iid1("foo!irc.example.org");
  std::cout << std::to_string(iid1) << std::endl;
  assert(std::to_string(iid1) == "foo!irc.example.org");
  assert(iid1.get_local() == "foo");
  assert(iid1.get_server() == "irc.example.org");
  assert(!iid1.is_channel);
  assert(iid1.is_user);

  Iid iid2("#test%irc.example.org");
  std::cout << std::to_string(iid2) << std::endl;
  assert(std::to_string(iid2) == "#test%irc.example.org");
  assert(iid2.get_local() == "#test");
  assert(iid2.get_server() == "irc.example.org");
  assert(iid2.is_channel);
  assert(!iid2.is_user);

  Iid iid3("%irc.example.org");
  std::cout << std::to_string(iid3) << std::endl;
  assert(std::to_string(iid3) == "%irc.example.org");
  assert(iid3.get_local() == "");
  assert(iid3.get_server() == "irc.example.org");
  assert(iid3.is_channel);
  assert(!iid3.is_user);

  Iid iid4("irc.example.org");
  std::cout << std::to_string(iid4) << std::endl;
  assert(std::to_string(iid4) == "irc.example.org");
  assert(iid4.get_local() == "");
  assert(iid4.get_server() == "irc.example.org");
  assert(!iid4.is_channel);
  assert(!iid4.is_user);

  Iid iid5("nick!");
  std::cout << std::to_string(iid5) << std::endl;
  assert(std::to_string(iid5) == "nick!");
  assert(iid5.get_local() == "nick");
  assert(iid5.get_server() == "");
  assert(!iid5.is_channel);
  assert(iid5.is_user);

  Iid iid6("##channel%");
  std::cout << std::to_string(iid6) << std::endl;
  assert(std::to_string(iid6) == "##channel%");
  assert(iid6.get_local() == "##channel");
  assert(iid6.get_server() == "");
  assert(iid6.is_channel);
  assert(!iid6.is_user);
 }

 {
  std::cout << color << "Testing IID parsing with a fixed server configured…" << reset << std::endl;
  // Now do the same tests, but with a configured fixed_irc_server
  Config::set("fixed_irc_server", "fixed.example.com", false);

  Iid iid1("foo!irc.example.org");
  std::cout << std::to_string(iid1) << std::endl;
  assert(std::to_string(iid1) == "foo!");
  assert(iid1.get_local() == "foo");
  assert(iid1.get_server() == "fixed.example.com");
  assert(!iid1.is_channel);
  assert(iid1.is_user);

  Iid iid2("#test%irc.example.org");
  std::cout << std::to_string(iid2) << std::endl;
  assert(std::to_string(iid2) == "#test%irc.example.org");
  assert(iid2.get_local() == "#test%irc.example.org");
  assert(iid2.get_server() == "fixed.example.com");
  assert(iid2.is_channel);
  assert(!iid2.is_user);

  // Note that it is impossible to adress the IRC server directly, or to
  // use the virtual channel, in that mode

  // Iid iid3("%irc.example.org");
  // Iid iid4("irc.example.org");

  Iid iid5("nick!");
  std::cout << std::to_string(iid5) << std::endl;
  assert(std::to_string(iid5) == "nick!");
  assert(iid5.get_local() == "nick");
  assert(iid5.get_server() == "fixed.example.com");
  assert(!iid5.is_channel);
  assert(iid5.is_user);

  Iid iid6("##channel%");
  std::cout << std::to_string(iid6) << std::endl;
  assert(std::to_string(iid6) == "##channel%");
  assert(iid6.get_local() == "##channel%");
  assert(iid6.get_server() == "fixed.example.com");
  assert(iid6.is_channel);
  assert(!iid6.is_user);
 }
#ifdef USE_DATABASE
 {
  std::cout << color << "Testing the Database…" << reset << std::endl;
  // Remove any potential existing db
  unlink("./test.db");
  Config::set("db_name", "test.db");
  Database::set_verbose(true);
  auto o = Database::get_irc_server_options("zouzou@example.com", "irc.example.com");
  o.update();
  auto a = Database::get_irc_server_options("zouzou@example.com", "irc.example.com");
  auto b = Database::get_irc_server_options("moumou@example.com", "irc.example.com");

  // b does not yet exist in the db, the object is created but not yet
  // inserted
  assert(1 == Database::count<db::IrcServerOptions>());

  b.update();
  assert(2 == Database::count<db::IrcServerOptions>());

  assert(b.pass == "");
  assert(b.pass.value() == "");
 }
#endif
 {
  std::cout << color << "Testing the xdg_path function…" << reset << std::endl;
  std::string res;

  ::unsetenv("XDG_CONFIG_HOME");
  ::unsetenv("HOME");
  res = xdg_config_path("coucou.txt");
  std::cout << res << std::endl;
  assert(res == "coucou.txt");

  ::setenv("HOME", "/home/user", 1);
  res = xdg_config_path("coucou.txt");
  std::cout << res << std::endl;
  assert(res == "/home/user/.config/biboumi/coucou.txt");

  ::setenv("XDG_CONFIG_HOME", "/some_weird_dir", 1);
  res = xdg_config_path("coucou.txt");
  std::cout << res << std::endl;
  assert(res == "/some_weird_dir/biboumi/coucou.txt");

  ::setenv("XDG_DATA_HOME", "/datadir", 1);
  res = xdg_data_path("bonjour.txt");
  std::cout << res << std::endl;
  assert(res == "/datadir/biboumi/bonjour.txt");
 }


 {
  std::cout << color << "Testing the DNS resolver…" << reset << std::endl;

  Resolver resolver;

  /**
   * If we are using cares, we need to run a poller loop until each
   * resolution is finished. Without cares we get the result before
   * resolve() returns because it’s blocking.
   */
#ifdef CARES_FOUND
  auto p = std::make_shared<Poller>();

  const auto loop = [&p]()
   {
    do
     {
      DNSHandler::instance.watch_dns_sockets(p);
     }
    while (p->poll(utils::no_timeout) != -1);
   };
#else
  // We don’t need to do anything if we are not using cares.
  const auto loop = [](){};
#endif

  std::string hostname;
  std::string port = "6667";

  bool success = true;

  auto error_cb = [&success, &hostname, &port](const char* msg)
   {
    std::cout << "Failed to resolve " << hostname << ":" << port << ": " << msg << std::endl;
    success = false;
   };
  auto success_cb = [&success, &hostname, &port](const struct addrinfo* addr)
   {
    std::cout << "Successfully resolved " << hostname << ":" << port << ": " << addr_to_string(addr) << std::endl;
    success = true;
   };

  hostname = "example.com";
  resolver.resolve(hostname, port,
           success_cb, error_cb);
  loop();
  assert(success);

  hostname = "this.should.fail.because.it.is..misformatted";
  resolver.resolve(hostname, port,
           success_cb, error_cb);
  loop();
  assert(!success);

  hostname = "this.should.fail.because.it.is.does.not.exist.invalid";
  resolver.resolve(hostname, port,
           success_cb, error_cb);
  loop();
  assert(!success);

  hostname = "localhost6";
  resolver.resolve(hostname, port,
           success_cb, error_cb);
  loop();
  assert(success);

  hostname = "localhost";
  resolver.resolve(hostname, port,
           success_cb, error_cb);
  loop();
  assert(success);

#ifdef CARES_FOUND
  DNSHandler::instance.destroy();
#endif
 }

 std::cout << success_color << "All test passed successfully!" << reset << std::endl;
 return 0;
}

A tests/colors.cpp => tests/colors.cpp +54 -0
@@ 0,0 1,54 @@
#include "catch.hpp"

#include <bridge/colors.hpp>
#include <xmpp/xmpp_stanza.hpp>

#include <memory>

TEST_CASE("IRC colors parsing")
{
 std::unique_ptr<XmlNode> xhtml;
 std::string cleaned_up;

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("bold");
 CHECK(xhtml);
 CHECK(xhtml->to_string() == "<body xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'><span style='font-weight:bold;'>bold</span></body>");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) =
  irc_format_to_xhtmlim("normalboldunder-and-boldbold normal"
             "5red,5default-on-red10,2cyan-on-blue");
 CHECK(xhtml);
 CHECK(xhtml->to_string() == "<body xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>normal<span style='font-weight:bold;'>bold</span><span style='font-weight:bold;text-decoration:underline;'>under-and-bold</span><span style='font-weight:bold;'>bold</span> normal<span style='color:red;'>red</span><span style='background-color:red;'>default-on-red</span><span style='color:cyan;background-color:blue;'>cyan-on-blue</span></body>");
 CHECK(cleaned_up == "normalboldunder-and-boldbold normalreddefault-on-redcyan-on-blue");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("normal");
 CHECK_FALSE(xhtml);
 CHECK(cleaned_up == "normal");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("");
 CHECK(xhtml);
 CHECK(!xhtml->has_children());
 CHECK(cleaned_up.empty());

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim(",a");
 CHECK(xhtml);
 CHECK(!xhtml->has_children());
 CHECK(cleaned_up == "a");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim(",");
 CHECK(xhtml);
 CHECK(!xhtml->has_children());
 CHECK(cleaned_up.empty());

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("[\x1D13dolphin-emu/dolphin\x1D] 03foo commented on #283 (Add support for the guide button to XInput): 02http://example.com");
 CHECK(xhtml->to_string() == "<body xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>[<span style='font-style:italic;'/><span style='font-style:italic;color:lightmagenta;'>dolphin-emu/dolphin</span><span style='color:lightmagenta;'>] </span><span style='color:green;'>foo</span> commented on #283 (Add support for the guide button to XInput): <span style='text-decoration:underline;'/><span style='text-decoration:underline;color:blue;'>http://example.com</span><span style='text-decoration:underline;'/></body>");
 CHECK(cleaned_up == "[dolphin-emu/dolphin] foo commented on #283 (Add support for the guide button to XInput): http://example.com");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("0e46ab by 03Pierre Dindon [090|091|040] 02http://example.net/Ojrh4P media: avoid pop-in effect when loading thumbnails by specifying an explicit size");
 CHECK(cleaned_up == "0e46ab by Pierre Dindon [0|1|0] http://example.net/Ojrh4P media: avoid pop-in effect when loading thumbnails by specifying an explicit size");
 CHECK(xhtml->to_string() == "<body xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>0e46ab by <span style='color:green;'>Pierre Dindon</span> [<span style='color:lightgreen;'>0</span>|<span style='color:lightgreen;'>1</span>|<span style='color:indianred;'>0</span>] <span style='text-decoration:underline;'/><span style='text-decoration:underline;color:blue;'>http://example.net/Ojrh4P</span><span style='text-decoration:underline;'/> media: avoid pop-in effect when loading thumbnails by specifying an explicit size</body>");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("test\ncoucou");
 CHECK(cleaned_up == "test\ncoucou");
 CHECK(xhtml->to_string() == "<body xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>test<br/>coucou</body>");
}

A tests/config.cpp => tests/config.cpp +25 -0
@@ 0,0 1,25 @@
#include "catch.hpp"

#include <config/config.hpp>

TEST_CASE("Config basic")
{
 Config::filename = "test.cfg";
 Config::file_must_exist = false;
 Config::set("coucou", "bonjour", true);
 Config::close();

 bool error = false;
 try
  {
   Config::file_must_exist = true;
   CHECK(Config::get("coucou", "") == "bonjour");
   CHECK(Config::get("does not exist", "default") == "default");
   Config::close();
  }
 catch (const std::ios::failure& e)
  {
   error = true;
  }
 CHECK_FALSE(error);
}

A tests/database.cpp => tests/database.cpp +30 -0
@@ 0,0 1,30 @@
#include "catch.hpp"

#include <database/database.hpp>

#include <unistd.h>
#include <config/config.hpp>

TEST_CASE("Database")
{
#ifdef USE_DATABASE
 // Remove any potential existing db
 ::unlink("./test.db");
 Config::set("db_name", "test.db");
 Database::set_verbose(false);
 auto o = Database::get_irc_server_options("zouzou@example.com", "irc.example.com");
 o.update();
 auto a = Database::get_irc_server_options("zouzou@example.com", "irc.example.com");
 auto b = Database::get_irc_server_options("moumou@example.com", "irc.example.com");

 // b does not yet exist in the db, the object is created but not yet
 // inserted
 CHECK(1 == Database::count<db::IrcServerOptions>());

 b.update();
 CHECK(2 == Database::count<db::IrcServerOptions>());

 CHECK(b.pass == "");
 CHECK(b.pass.value() == "");
#endif
}

A tests/dns.cpp => tests/dns.cpp +83 -0
@@ 0,0 1,83 @@
#include "catch.hpp"

#include <network/dns_handler.hpp>
#include <network/resolver.hpp>
#include <network/poller.hpp>

#include <utils/timed_events.hpp>

TEST_CASE("DNS resolver")
{
  Resolver resolver;

  /**
   * If we are using cares, we need to run a poller loop until each
   * resolution is finished. Without cares we get the result before
   * resolve() returns because it’s blocking.
   */
#ifdef CARES_FOUND
  auto p = std::make_shared<Poller>();

  const auto loop = [&p]()
   {
    do
     {
      DNSHandler::instance.watch_dns_sockets(p);
     }
    while (p->poll(utils::no_timeout) != -1);
   };
#else
  // We don’t need to do anything if we are not using cares.
  const auto loop = [](){};
#endif

  std::string hostname;
  std::string port = "6667";

  bool success = true;

  auto error_cb = [&success, &hostname, &port](const char* msg)
   {
    INFO("Failed to resolve " << hostname << ":" << port << ": " << msg);
    success = false;
   };
  auto success_cb = [&success, &hostname, &port](const struct addrinfo* addr)
   {
    INFO("Successfully resolved " << hostname << ":" << port << ": " << addr_to_string(addr));
    success = true;
   };

  hostname = "example.com";
  resolver.resolve(hostname, port,
           success_cb, error_cb);
  loop();
  CHECK(success);

  hostname = "this.should.fail.because.it.is..misformatted";
  resolver.resolve(hostname, port,
           success_cb, error_cb);
  loop();
  CHECK(!success);

  hostname = "this.should.fail.because.it.is.does.not.exist.invalid";
  resolver.resolve(hostname, port,
           success_cb, error_cb);
  loop();
  CHECK(!success);

  hostname = "localhost6";
  resolver.resolve(hostname, port,
           success_cb, error_cb);
  loop();
  CHECK(success);

  hostname = "localhost";
  resolver.resolve(hostname, port,
           success_cb, error_cb);
  loop();
  CHECK(success);

#ifdef CARES_FOUND
  DNSHandler::instance.destroy();
#endif
}

A tests/encoding.cpp => tests/encoding.cpp +56 -0
@@ 0,0 1,56 @@
#include "catch.hpp"

#include <utils/encoding.hpp>


TEST_CASE("UTF-8 validation")
{
 const char* valid = "C̡͔͕̩͙̽ͫ̈́ͥ̿̆ͧ̚r̸̩̘͍̻͖̆͆͛͊̉̕͡o͇͈̳̤̱̊̈͢q̻͍̦̮͕ͥͬͬ̽ͭ͌̾ͅǔ͉͕͇͚̙͉̭͉̇̽ȇ͈̮̼͍͔ͣ͊͞͝ͅ ͫ̾ͪ̓ͥ̆̋̔҉̢̦̠͈͔̖̲̯̦ụ̶̯͐̃̋ͮ͆͝n̬̱̭͇̻̱̰̖̤̏͛̏̿̑͟ë́͐҉̸̥̪͕̹̻̙͉̰ ̹̼̱̦̥ͩ͑̈́͑͝ͅt͍̥͈̹̝ͣ̃̔̈̔ͧ̕͝ḙ̸̖̟̙͙ͪ͢ų̯̞̼̲͓̻̞͛̃̀́b̮̰̗̩̰̊̆͗̾̎̆ͯ͌͝.̗̙͎̦ͫ̈́ͥ͌̈̓ͬ";
 CHECK(utils::is_valid_utf8(valid));
 CHECK_FALSE(utils::is_valid_utf8("\xF0\x0F"));
 CHECK_FALSE(utils::is_valid_utf8("\xFE\xFE\xFF\xFF"));

 std::string in = "Biboumi ╯°□°)╯︵ ┻━┻";
 INFO(in);
 CHECK(utils::is_valid_utf8(in.data()));
}

TEST_CASE("UTF-8 conversion")
{
 std::string in = "Biboumi ╯°□°)╯︵ ┻━┻";
 REQUIRE(utils::is_valid_utf8(in.data()));

 SECTION("Converting UTF-8 to UTF-8 should return the same string")
  {
   std::string res = utils::convert_to_utf8(in, "UTF-8");
   CHECK(utils::is_valid_utf8(res.c_str()) == true);
   CHECK(res == in);
  }

 SECTION("Testing latin-1 conversion")
  {
   std::string original_utf8("couc¥ou");
   std::string original_latin1("couc\xa5ou");

   SECTION("Convert proper latin-1 to UTF-8")
    {
     std::string from_latin1 = utils::convert_to_utf8(original_latin1.c_str(), "ISO-8859-1");
     CHECK(from_latin1 == original_utf8);
    }
   SECTION("Check the behaviour when the decoding fails (here because we provide a wrong charset)")
    {
     std::string from_ascii = utils::convert_to_utf8(original_latin1, "US-ASCII");
     CHECK(from_ascii == "couc�ou");
    }
  }
}

TEST_CASE("Remove invalid XML chars")
{
 std::string without_ctrl_char("𤭢€¢$");
 std::string in = "Biboumi ╯°□°)╯︵ ┻━┻";
 INFO(in);
 CHECK(utils::remove_invalid_xml_chars(without_ctrl_char) == without_ctrl_char);
 CHECK(utils::remove_invalid_xml_chars(in) == in);
 CHECK(utils::remove_invalid_xml_chars("\acouco\u0008u\uFFFEt\uFFFFe\r\n♥") == "coucoute\r\n♥");
}

A tests/iid.cpp => tests/iid.cpp +122 -0
@@ 0,0 1,122 @@
#include "catch.hpp"

#include <irc/iid.hpp>
#include <irc/irc_user.hpp>

#include <config/config.hpp>

TEST_CASE("Irc user parsing")
{
 const std::map<char, char> prefixes{{'!', 'a'}, {'@', 'o'}};

 IrcUser user1("!nick!~some@host.bla", prefixes);
 CHECK(user1.nick == "nick");
 CHECK(user1.host == "~some@host.bla");
 CHECK(user1.modes.size() == 1);
 CHECK(user1.modes.find('a') != user1.modes.end());

 IrcUser user2("coucou!~other@host.bla", prefixes);
 CHECK(user2.nick == "coucou");
 CHECK(user2.host == "~other@host.bla");
 CHECK(user2.modes.empty());
 CHECK(user2.modes.find('a') == user2.modes.end());
}

/**
 * Let Catch know how to display Iid objects
 */
namespace Catch
{
 template<>
 struct StringMaker<Iid>
 {
  static std::string convert(const Iid& value)
  {
   return std::to_string(value);
  }
 };
}

TEST_CASE("Iid creation")
{
  Iid iid1("foo!irc.example.org");
  CHECK(std::to_string(iid1) == "foo!irc.example.org");
  CHECK(iid1.get_local() == "foo");
  CHECK(iid1.get_server() == "irc.example.org");
  CHECK(!iid1.is_channel);
  CHECK(iid1.is_user);

  Iid iid2("#test%irc.example.org");
  CHECK(std::to_string(iid2) == "#test%irc.example.org");
  CHECK(iid2.get_local() == "#test");
  CHECK(iid2.get_server() == "irc.example.org");
  CHECK(iid2.is_channel);
  CHECK(!iid2.is_user);

  Iid iid3("%irc.example.org");
  CHECK(std::to_string(iid3) == "%irc.example.org");
  CHECK(iid3.get_local() == "");
  CHECK(iid3.get_server() == "irc.example.org");
  CHECK(iid3.is_channel);
  CHECK(!iid3.is_user);

  Iid iid4("irc.example.org");
  CHECK(std::to_string(iid4) == "irc.example.org");
  CHECK(iid4.get_local() == "");
  CHECK(iid4.get_server() == "irc.example.org");
  CHECK(!iid4.is_channel);
  CHECK(!iid4.is_user);

  Iid iid5("nick!");
  CHECK(std::to_string(iid5) == "nick!");
  CHECK(iid5.get_local() == "nick");
  CHECK(iid5.get_server() == "");
  CHECK(!iid5.is_channel);
  CHECK(iid5.is_user);

  Iid iid6("##channel%");
  CHECK(std::to_string(iid6) == "##channel%");
  CHECK(iid6.get_local() == "##channel");
  CHECK(iid6.get_server() == "");
  CHECK(iid6.is_channel);
  CHECK(!iid6.is_user);
}

TEST_CASE("Iid creation in fixed_server mode")
{
  Config::set("fixed_irc_server", "fixed.example.com", false);

  Iid iid1("foo!irc.example.org");
  CHECK(std::to_string(iid1) == "foo!");
  CHECK(iid1.get_local() == "foo");
  CHECK(iid1.get_server() == "fixed.example.com");
  CHECK(!iid1.is_channel);
  CHECK(iid1.is_user);

  Iid iid2("#test%irc.example.org");
  CHECK(std::to_string(iid2) == "#test%irc.example.org");
  CHECK(iid2.get_local() == "#test%irc.example.org");
  CHECK(iid2.get_server() == "fixed.example.com");
  CHECK(iid2.is_channel);
  CHECK(!iid2.is_user);

  // Note that it is impossible to adress the IRC server directly, or to
  // use the virtual channel, in that mode

  // Iid iid3("%irc.example.org");
  // Iid iid4("irc.example.org");

  Iid iid5("nick!");
  CHECK(std::to_string(iid5) == "nick!");
  CHECK(iid5.get_local() == "nick");
  CHECK(iid5.get_server() == "fixed.example.com");
  CHECK(!iid5.is_channel);
  CHECK(iid5.is_user);

  Iid iid6("##channel%");
  CHECK(std::to_string(iid6) == "##channel%");
  CHECK(iid6.get_local() == "##channel%");
  CHECK(iid6.get_server() == "fixed.example.com");
  CHECK(iid6.is_channel);
  CHECK(!iid6.is_user);
}

A tests/jid.cpp => tests/jid.cpp +39 -0
@@ 0,0 1,39 @@
#include "catch.hpp"

#include <xmpp/jid.hpp>
#include <louloulibs.h>

TEST_CASE("Jid")
{
 Jid jid1("♥@ツ.coucou/coucou@coucou/coucou");
 CHECK(jid1.local == "♥");
 CHECK(jid1.domain == "ツ.coucou");
 CHECK(jid1.resource == "coucou@coucou/coucou");

 // Domain and resource
 Jid jid2("ツ.coucou/coucou@coucou/coucou");
 CHECK(jid2.local == "");
 CHECK(jid2.domain == "ツ.coucou");
 CHECK(jid2.resource == "coucou@coucou/coucou");

 // Jidprep
 const std::string badjid("~zigougou™@EpiK-7D9D1FDE.poez.io/Boujour/coucou/slt™");
 const std::string correctjid = jidprep(badjid);
#ifdef LIBIDN_FOUND
 CHECK(correctjid == "~zigougoutm@epik-7d9d1fde.poez.io/Boujour/coucou/sltTM");
 // Check that the cache does not break things when we prep the same string
 // multiple times
 CHECK(jidprep(badjid) == "~zigougoutm@epik-7d9d1fde.poez.io/Boujour/coucou/sltTM");
 CHECK(jidprep(badjid) == "~zigougoutm@epik-7d9d1fde.poez.io/Boujour/coucou/sltTM");

 const std::string badjid2("Zigougou@poez.io");
 const std::string correctjid2 = jidprep(badjid2);
 CHECK(correctjid2 == "zigougou@poez.io");

 const std::string crappy("~Bisous@7ea8beb1:c5fd2849:da9a048e:ip");
 const std::string fixed_crappy = jidprep(crappy);
 CHECK(fixed_crappy == "~bisous@7ea8beb1-c5fd2849-da9a048e-ip");
#else // Without libidn, jidprep always returns an empty string
 CHECK(jidprep(badjid) == "");
#endif
}

A tests/test.cpp => tests/test.cpp +2 -0
@@ 0,0 1,2 @@
#define CATCH_CONFIG_MAIN
#include "catch.hpp"

A tests/timed_events.cpp => tests/timed_events.cpp +62 -0
@@ 0,0 1,62 @@
#include "catch.hpp"

#include <utils/timed_events.hpp>

/**
 * Let Catch know how to display std::chrono::duration values
 */
namespace Catch
{
 template<typename Rep, typename Period> struct StringMaker<std::chrono::duration<Rep, Period>>
 {
  static std::string convert(const std::chrono::duration<Rep, Period>& value)
  {
   return std::to_string(std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(value).count()) + "ms";
  }
 };
}

/**
 * TODO, use a mock clock instead of relying on the real time with a sleep:
 * it’s unreliable on heavy load.
 */
#include <thread>

TEST_CASE("Test timed event expiration")
{
 SECTION("Check what happens when there is no events")
  {
   CHECK(TimedEventsManager::instance().get_timeout() == utils::no_timeout);
   CHECK(TimedEventsManager::instance().execute_expired_events() == 0);
  }

 // Add a single event
 TimedEventsManager::instance().add_event(TimedEvent(std::chrono::steady_clock::now() + 50ms, [](){}));

 // The event should not yet be expired
 CHECK(TimedEventsManager::instance().get_timeout() > 0ms);
 CHECK(TimedEventsManager::instance().execute_expired_events() == 0);

 std::chrono::milliseconds timoute = TimedEventsManager::instance().get_timeout();
 INFO("Sleeping for " << timoute.count() << "ms");
 std::this_thread::sleep_for(timoute);

 // Event is now expired
 CHECK(TimedEventsManager::instance().execute_expired_events() == 1);
 CHECK(TimedEventsManager::instance().get_timeout() == utils::no_timeout);
}

TEST_CASE("Test timed event cancellation")
{
 auto now = std::chrono::steady_clock::now();
 TimedEventsManager::instance().add_event(TimedEvent(now + 100ms, [](){ }, "un"));
 TimedEventsManager::instance().add_event(TimedEvent(now + 200ms, [](){ }, "deux"));
 TimedEventsManager::instance().add_event(TimedEvent(now + 300ms, [](){ }, "deux"));

 CHECK(TimedEventsManager::instance().get_timeout() > 0ms);
 CHECK(TimedEventsManager::instance().size() == 3);
 CHECK(TimedEventsManager::instance().cancel("un") == 1);
 CHECK(TimedEventsManager::instance().size() == 2);
 CHECK(TimedEventsManager::instance().cancel("deux") == 2);
 CHECK(TimedEventsManager::instance().get_timeout() == utils::no_timeout);
}

A tests/utils.cpp => tests/utils.cpp +72 -0
@@ 0,0 1,72 @@
#include "catch.hpp"

#include <utils/tolower.hpp>
#include <utils/revstr.hpp>
#include <utils/string.hpp>
#include <utils/split.hpp>
#include <utils/xdg.hpp>

TEST_CASE("String split")
{
 std::vector<std::string> splitted = utils::split("a::a", ':', false);
 CHECK(splitted.size() == 2);
 splitted = utils::split("a::a", ':', true);
 CHECK(splitted.size() == 3);
 CHECK(splitted[0] == "a");
 CHECK(splitted[1] == "");
 CHECK(splitted[2] == "a");
 splitted = utils::split("\na", '\n', true);
 CHECK(splitted.size() == 2);
 CHECK(splitted[0] == "");
 CHECK(splitted[1] == "a");
}

TEST_CASE("tolower")
{
 const std::string lowercase = utils::tolower("CoUcOu LeS CoPaiNs ♥");
 CHECK(lowercase == "coucou les copains ♥");

 const std::string ltr = "coucou";
 CHECK(utils::revstr(ltr) == "uocuoc");
}

TEST_CASE("to_bool")
{
 CHECK(to_bool("true"));
 CHECK(!to_bool("trou"));
 CHECK(to_bool("1"));
 CHECK(!to_bool("0"));
 CHECK(!to_bool("-1"));
 CHECK(!to_bool("false"));
}

TEST_CASE("xdg_*_path")
{
 ::unsetenv("XDG_CONFIG_HOME");
 ::unsetenv("HOME");
 std::string res;

 SECTION("Without XDG_CONFIG_HOME nor HOME")
  {
   res = xdg_config_path("coucou.txt");
   CHECK(res == "coucou.txt");
  }
 SECTION("With only HOME")
  {
   ::setenv("HOME", "/home/user", 1);
   res = xdg_config_path("coucou.txt");
   CHECK(res == "/home/user/.config/biboumi/coucou.txt");
  }
 SECTION("With only XDG_CONFIG_HOME")
  {
   ::setenv("XDG_CONFIG_HOME", "/some_weird_dir", 1);
   res = xdg_config_path("coucou.txt");
   CHECK(res == "/some_weird_dir/biboumi/coucou.txt");
  }
 SECTION("With XDG_DATA_HOME")
  {
   ::setenv("XDG_DATA_HOME", "/datadir", 1);
   res = xdg_data_path("bonjour.txt");
   CHECK(res == "/datadir/biboumi/bonjour.txt");
  }
}

A tests/uuid.cpp => tests/uuid.cpp +13 -0
@@ 0,0 1,13 @@
#include "catch.hpp"

#include <xmpp/xmpp_component.hpp>

TEST_CASE("id generation")
{
 const std::string first_uuid = XmppComponent::next_id();
 const std::string second_uuid = XmppComponent::next_id();

 CHECK(first_uuid.size() == 36);
 CHECK(second_uuid.size() == 36);
 CHECK(first_uuid != second_uuid);
}

A tests/xmpp.cpp => tests/xmpp.cpp +47 -0
@@ 0,0 1,47 @@
#include "catch.hpp"

#include <xmpp/xmpp_parser.hpp>

TEST_CASE("Test basic XML parsing")
{
 XmppParser xml;

 const std::string doc = "<stream xmlns='stream_ns'><stanza b='c'>inner<child1><grandchild/></child1><child2 xmlns='child2_ns'/>tail</stanza></stream>";

 auto check_stanza = [](const Stanza& stanza)
  {
   CHECK(stanza.get_name() == "stanza");
   CHECK(stanza.get_tag("xmlns") == "stream_ns");
   CHECK(stanza.get_tag("b") == "c");
   CHECK(stanza.get_inner() == "inner");
   CHECK(stanza.get_tail() == "");
   CHECK(stanza.get_child("child1", "stream_ns") != nullptr);
   CHECK(stanza.get_child("child2", "stream_ns") == nullptr);
   CHECK(stanza.get_child("child2", "child2_ns") != nullptr);
   CHECK(stanza.get_child("child2", "child2_ns")->get_tail() == "tail");
  };
 xml.add_stanza_callback([check_stanza](const Stanza& stanza)
   {
    check_stanza(stanza);
    // Do the same checks on a copy of that stanza.
    Stanza copy(stanza);
    check_stanza(copy);
   });
 xml.feed(doc.data(), doc.size(), true);

 const std::string doc2 = "<stream xmlns='s'><stanza>coucou\r\n\a</stanza></stream>";
 xml.add_stanza_callback([](const Stanza& stanza)
   {
    CHECK(stanza.get_inner() == "coucou\r\n");
   });

 xml.feed(doc2.data(), doc.size(), true);
}

TEST_CASE("XML escape/unescape")
{
 const std::string unescaped = "'coucou'<cc>/&\"gaga\"";
 CHECK(xml_escape(unescaped) == "&apos;coucou&apos;&lt;cc&gt;/&amp;&quot;gaga&quot;");
 CHECK(xml_unescape(xml_escape(unescaped)) == unescaped);
}