~singpolyma/biboumi

384f3591e7ac9858ee7683ef5d5ad43451fc1c0a — louiz’ 7 years ago 724b7bf
ci: Empty the before_script for the packaging:docker job
1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

M .gitlab-ci.yml
M .gitlab-ci.yml => .gitlab-ci.yml +1 -0
@@ 187,6 187,7 @@ packaging:docker:
  - master@louiz/biboumi
 tags:
  - docker-in-docker
 before_script: []
 script:
  - docker login -p $DOCKER_PASSWORD -u louiz -e none@none docker.io
  - docker build -t docker.io/louiz/biboumi docker/biboumi