~singpolyma/biboumi

2921f53657a78a73ca0dc8af95219ca27653fe55 — Florent Le Coz 10 years ago 61ecaab
Print some stuff when ./test is running
1 files changed, 21 insertions(+), 3 deletions(-)

M src/test.cpp
M src/test.cpp => src/test.cpp +21 -3
@@ 15,11 15,15 @@

#include <assert.h>

static const std::string color("[35m");
static const std::string reset("[m");

int main()
{
 /**
  * Encoding
  */
 std::cout << color << "Testing encoding…" << reset << std::endl;
 const char* valid = "C̡͔͕̩͙̽ͫ̈́ͥ̿̆ͧ̚r̸̩̘͍̻͖̆͆͛͊̉̕͡o͇͈̳̤̱̊̈͢q̻͍̦̮͕ͥͬͬ̽ͭ͌̾ͅǔ͉͕͇͚̙͉̭͉̇̽ȇ͈̮̼͍͔ͣ͊͞͝ͅ ͫ̾ͪ̓ͥ̆̋̔҉̢̦̠͈͔̖̲̯̦ụ̶̯͐̃̋ͮ͆͝n̬̱̭͇̻̱̰̖̤̏͛̏̿̑͟ë́͐҉̸̥̪͕̹̻̙͉̰ ̹̼̱̦̥ͩ͑̈́͑͝ͅt͍̥͈̹̝ͣ̃̔̈̔ͧ̕͝ḙ̸̖̟̙͙ͪ͢ų̯̞̼̲͓̻̞͛̃̀́b̮̰̗̩̰̊̆͗̾̎̆ͯ͌͝.̗̙͎̦ͫ̈́ͥ͌̈̓ͬ";
 assert(utils::is_valid_utf8(valid) == true);
 const char* invalid = "\xF0\x0F";


@@ 27,7 31,8 @@ int main()
 const char* invalid2 = "\xFE\xFE\xFF\xFF";
 assert(utils::is_valid_utf8(invalid2) == false);

 std::string in = "coucou les copains ♥ ";
 std::string in = "Biboumi ╯°□°)╯︵ ┻━┻";
 std::cout << in << std::endl;
 assert(utils::is_valid_utf8(in.c_str()) == true);
 std::string res = utils::convert_to_utf8(in, "UTF-8");
 assert(utils::is_valid_utf8(res.c_str()) == true && res == in);


@@ 43,10 48,12 @@ int main()
 // wrong charset)
 std::string from_ascii = utils::convert_to_utf8(original_latin1, "US-ASCII");
 assert(from_ascii == "couc�ou");
 std::cout << from_ascii << std::endl;

 /**
  * Utils
  */
 std::cout << color << "Testing utils…" << reset << std::endl;
 std::vector<std::string> splitted = utils::split("a::a", ':', false);
 assert(splitted.size() == 2);
 splitted = utils::split("a::a", ':', true);


@@ 62,10 69,12 @@ int main()
 /**
  * XML parsing
  */
 std::cout << color << "Testing XML parsing…" << reset << std::endl;
 XmppParser xml;
 const std::string doc = "<stream xmlns='stream_ns'><stanza b='c'>inner<child1><grandchild/></child1><child2 xmlns='child2_ns'/>tail</stanza></stream>";
 xml.add_stanza_callback([](const Stanza& stanza)
   {
    std::cout << stanza.to_string() << std::endl;
    assert(stanza.get_name() == "stream_ns:stanza");
    assert(stanza["b"] == "c");
    assert(stanza.get_inner() == "inner");


@@ 80,6 89,7 @@ int main()
 /**
  * XML escape/escape
  */
 std::cout << color << "Testing XML escaping…" << reset << std::endl;
 const std::string unescaped = "'coucou'<cc>/&\"gaga\"";
 assert(xml_escape(unescaped) == "&apos;coucou&apos;&lt;cc&gt;/&amp;&quot;gaga&quot;");
 assert(xml_unescape(xml_escape(unescaped)) == unescaped);


@@ 87,9 97,14 @@ int main()
 /**
  * Colors conversion
  */
 std::cout << color << "Testing IRC colors conversion…" << reset << std::endl;
 std::unique_ptr<XmlNode> xhtml;
 std::string cleaned_up;

 std::tie(cleaned_up, xhtml) = irc_format_to_xhtmlim("bold");
 std::cout << xhtml->to_string() << std::endl;
 assert(xhtml && xhtml->to_string() == "<body xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'><span style='font-weight:bold;'>bold</span></body>");

 std::tie(cleaned_up, xhtml) =
  irc_format_to_xhtmlim("normalboldunder-and-boldbold normal"
             "5red,5default-on-red10,2cyan-on-blue");


@@ 112,16 127,17 @@ int main()
 /**
  * JID parsing
  */
 std::cout << color << "Testing JID parsing…" << reset << std::endl;
 // Full JID
 Jid jid1("♥@ツ.coucou/coucou@coucou/coucou");
 std::cerr << jid1.local << " @ " << jid1.domain << " / " << jid1.resource << std::endl;
 std::cout << jid1.local << "@" << jid1.domain << "/" << jid1.resource << std::endl;
 assert(jid1.local == "♥");
 assert(jid1.domain == "ツ.coucou");
 assert(jid1.resource == "coucou@coucou/coucou");

 // Domain and resource
 Jid jid2("ツ.coucou/coucou@coucou/coucou");
 std::cerr << jid2.local << " @ " << jid2.domain << " / " << jid2.resource << std::endl;
 std::cout << jid2.local << "@" << jid2.domain << "/" << jid2.resource << std::endl;
 assert(jid2.local == "");
 assert(jid2.domain == "ツ.coucou");
 assert(jid2.resource == "coucou@coucou/coucou");


@@ 129,6 145,7 @@ int main()
 /**
  * Config
  */
 std::cout << color << "Testing JID parsing…" << reset << std::endl;
 Config::filename = "test.cfg";
 Config::file_must_exist = false;
 Config::set("coucou", "bonjour");


@@ 147,5 164,6 @@ int main()
   error = true;
  }
 assert(error == false);

 return 0;
}